Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění ochrany zdraví účastníků akce dle doporučení Krajské hygienické stanice JčK

Zajištění ochrany zdraví účastníků akce při naplňování povinností uložených § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích, se zvláštní důraz klade na provedení vstupního zdravotního filtru u dětí, a nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce a na vedení veškeré zdravotnické dokumentace včetně zdravotnického deníku a na předání informace o zdravotním stavu dítěte rodičům po ukončení akce.

Před vlastní akcí – vpuštění ubytovaných do prostor objektu bude správci objektu předložen seznam všech ubytovaných osob (ubytovací kniha) a předávací protokol k základně.

Aktuální Koronavirová opatření jsou zde https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/bezna-cinnost/pravidla

Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s aktuálními obecně platnými protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě, kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětmi a ostatními účastníky akce.

Důsledná sanitace prostor a prostředí, tj. provozní hygiena všech prostor objektu, se zvláštním zřetelem na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí být vybaveno vlastním ručníkem, dezinfekcí), stravovací provoz (úsek) včetně samostatného hygienického zázemí pro personál kuchyně a v dispozicích pro izolaci nemocných nebo z nákazy podezřelých.

Konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce (pevný objekt, chatky, stanové tábory) a od standardního způsobu zajištění jednotlivých činností v daném typu akce, tj. pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor (např. 2x denně úklid a desinfekce WC, umýváren a jídelny před každým jídlem – počítejte s vlastními čistícími prostředky, nejlépe Savo či Domestos) a dle konkrétní situace vedle úklidu i dezinfekce celého areálu mezi jednotlivými běhy.

Správci objektu mezi jednotlivými běhy zajistí jeden volný den. Pokud nelze z provozních důvodů zajistit, lze připustit provedení úklidu a případné dezinfekce celého areálu mezi jednotlivými běhy tak, že bude dodržena minimální prodleva 8 hodin mezi jednotlivými běhy bez přítomnosti dětí.

WC musí být zřízeny v dostatečném počtu, dle možností se užívají odděleně dle skupin dětí. Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno umytí rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem.

V této souvislosti upozorňujeme, že základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou (v souladu s doporučením MZ) v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud nelze na akci tento způsob očisty rukou zajistit, je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce s použitím dostatečného množství prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou, a nejen na prsty a dlaně.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou se doporučuje umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace a prostor určených ke shromažďování.

Přípravu stravy je nutné zajistit v souladu se správnou hygienickou praxí v návaznosti na způsob zajištění stravování – kuchyň v pevném objektu, dle požadavků platné legislativní úpravy pro daný typ stravování, za zvýšených hygienických požadavků u personálu (rukavice, roušky, pracovní plášť, důkladná hygiena rukou) a v prostoru kuchyně a jídelny, dle možností s využitím vlastního jídelního nádobí a příborů pro každého účastníka akce a s využitím skupinového výdeje stravy dle rozpisu. Z důvodu stávající epidemiologické situace se vylučuje účast dětí na přípravě stravy. Pokud bude stávající epidemiologická situace příznivá, lze v případech, kdy z provozních důvodů nelze zajistit jinak, připustit účast dětí při přípravě stravy pouze před jejím tepelným zpracováním. Zdravotní stav dětí, které se účastní na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem a děti musí důsledně dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou.

Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody, dodržení skladovacích podmínek, rozdělení pracovních ploch a pomůcek, zabránění křížové kontaminaci, správného tepelného ošetření, uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření.

Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce v obecně platných protiepidemických opatřeních, u personálu dále v manipulaci s biocidními přípravky.

Povinnost nošení roušek upravit dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády. V případě platnosti povinnosti nošení roušek na veřejnosti stanovit jejich použití pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Doporučuje se používat nejlépe roušky jednorázové, skladování čistých roušek zajistit zdravotníkem, nastavit pravidla pro výdej, obměnu a uložení použitých roušek event. způsob vyvařování textilních roušek.

Postup v případě výskytu infekce

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 event. při vzniku jakýchkoliv pochybností bezodkladně informovat místně příslušnou krajskou hygienickou stanici / Hygienickou stanici pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích.

V případě podezření na výskyt infekce COVID-19 u dítěte, bude dítě bezodkladně navráceno do rodiny. V případě ostatních fyzických osob přítomných na akci bude postupováno obdobně, tj. bezodkladně bude zajištěn jejich návrat do místa trvalého event. přechodného pobytu.

Ověřit aktuálnost kontaktních údajů na rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte pro případ vzniku zdravotní indispozice u dítěte, a to z důvodu zajištění jeho bezodkladného návratu do rodiny. Z tohoto důvodu se doporučuje seznámit rodiče s touto povinností před zahájením akce.

V případě výskytu infekce COVID-19, nebo i jiného infekčního onemocnění s epidemickým výskytem, budou plněna protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí / Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

V případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena. U ostatních infekcí záleží na jejich druhu a rozsahu jejích rozšíření v daném kolektivu a dalších faktorech ohniska nákazy. S touto eventualitou je nutné seznámit rodiče před zahájením akce tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost po celou dobu konání akce.

UPOZORŇUJEME, že v objektu nejsou vhodná místa – prostory pro izolaci. Zajištěn bude okamžitý bezodkladný odvoz infekčně nemocného, nebo z nákazy podezřelého.

Bezodkladně bude proveden úklid a dezinfekce prostor, kde byl nemocný (dítě nebo jiná fyzická osoba) ubytován, nebo se pohyboval, během epidemiologicky významné doby. Bude zajištěn úklid, provětrání a dezinfekce prostor, kde nemocný pobýval včetně provětrání lůžkovin a matrací po dobu 24 hodin.

! Akce bude bezodkladně ukončena bez další náhrady !