Pokyny k vytápění

1. Krbová vložka (Nový Švýcarák)

Dbejte pokynů správce při předávání základny. Provoz a obsluha vám bude vysvětlena na místě tak, aby vytápění bylo maximálně účinné.

2. Kotle VIADRUS (Starý i Nový Švýcarák)

 • Kotle VIADRUS jsou pro oba objekty na provoz a obsluhu stejné.
 • Kotle běží v poloautomatickém režimu, tzn. že teplá voda do ústředního topení je automaticky vpouštěna oběhovým čerpadlem při dosažení teploty vody + 30° C, a proto stačí roztopit kotle dle následujícího návodu výrobce pro uživatele.

OBSLUHA KOTLE UŽIVATELEM PODLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
(citace z návodu pro uživatele)

PALIVO – DŘEVO

Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva maximální vlhkost 20%. Palivo je nutné skladovat v suchu. Doporučené rozměry dřevěných špalků – průměr 40mm – 150mm (max. 200mm), délka špalků 300mm – 450mm.

Pozn. správce:
Vlhkost dřeva se při celoročním vytíženém provozu těžko dodržuje, proto při roztápění je třeba dříví vybrat a nasekat na menší kusy tak, aby se dosáhlo co nejdříve provozní teploty kotle.

V KOTLI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO SPALOVAT JINÝ MATERÁL NEŽ JE DÁN VÝROBCEM, TZN. PŘÍPUSTNÉ JE POUZE DŘEVO, KOKS A ČERNÉ UHLÍ. OSTATNÍ MATERIÁL JAKO JSOU ORGANICKÉ ODPADKY, PLASTY A PODOBNĚ, JE NEPŘÍPUSTNÉ.

ZÁTOP

 1. Opticky zkontrolovat množství vody v otopném systému na termo-manometru (0,4 – 1 bar – je umístěno na potrubí nad kotlem).
 2. Zkontrolovat, zda jsou otevřeny uzavírací armatury (ventily) mezi kotlem a otopným systémem.
 3. Zkontrolovat, zda je vyčištěný rošt, popelník, kouřové kanály a stěny kotle.
 4. Vložit popelníkovými dvířky na vyčištěný rošt po celé hloubce kotle podpal a dříví.
 5. Kouřovou klapku v kouřovém nástavci dát do polohy otevřeno (táhlo vlevo na kotli) a uzavřít přikládací dvířka.
 6. Zapálit podpal přes otevřená popelníková dvířka.
 7. Uzavřít popelníková dvířka a naplno otevřít dusivku (malá vyklápěcí dvířka v popelníkových dvířkách).
 8. Na rozhořelé dřevo naložit slabší vrstvu základního drobnějšího paliva.

UPOZORNĚNÍ
! ! !
Na topném systému je osazeno oběhové čerpadlo pro nucený oběh vody topného systému a je automaticky nastaveno na provozní teplotu +30° C, kde při dosažení nastavené teploty by mělo automaticky oběhové čerpadlo sepnout. Pokud se tak nestane, je nutné čerpadlo neprodleně ručně přepnout na stálý provoz, aby nedošlo k přetopení kotle.
Viz pokyn správce při předávání základny.
! ! !

 1. Po jeho dobrém rozhoření naložit další palivo až po spodní hranu přikládacích dvířek a palivo vyrovnat do rovnoměrné vrstvy po celé hloubce kotle.
 2. Jakmile palivo přechází do „temně červeného žáru“, pootevřít dusivku přikládacích dvířek přívodu sekundárního vzduchu na přikládacích dvířkách.
 3. Po zežloutnutí plamenů uzavřít dusivku přikládacích dvířek přívodu sekundárního vzduchu.

PROVOZ

 1. Pro dosažení teploty topné vody upravit přívod spalovacího vzduchu. Výkon kotle se v hrubých mezích reguluje změnou komínového tahu pomocí kouřové klapky v kouřovém nástavci. Jemná regulace výkonu se provádí dusivkou, kterou se reguluje přívod vzduchu pod rošt buď ručně, nebo pomocí regulátoru tahu. Regulátor tahu je zapotřebí seřídit tak, aby dusivka v popelníkových dvířkách byla v okamžiku, kdy je dosaženo žádané teploty topné vody, téměř uzavřena.

KALIBRACE REGULÁTORU:

 1. Zatopte v kotli při ručně otevřených popelníkových dvířkách. Knoflíkem na regulátoru nastavte 60° C. Když teplota vody dosáhne 60° C, po několika minutách stabilizace upravte uchycení řetízku tak, aby dvířka dusivky na popelníkových dvířkách zůstala otevřená asi 1-2mm. Nyní můžete zvolit požadovanou teplotu. Pokud by při provozu za ustáleného stavu teplota kotle nižší než nastavená, zkraťte řetízek, pokud by teplota kotle byla vyšší než nastavená, řetízek prodlužte. Berte však v úvahu i další vlivy, které mohou teplotu kotle ovlivnit bez ohledu na regulátor – zejména množství paliva a popele v kotli, polohu klapky sekundárního vzduchu, setrvačnost kotle a celé topné soustavy.
 2. Podle potřeby tepla a intenzity hoření je třeba během provozu kotle znovu doplnit palivem. Přikládat tak, aby vrstva paliva byla stejnoměrně vysoká po celé hloubce kotle. Palivo doplňujeme do výšky maximálně 2cm pod spodní okraj otvoru přikládacího prostoru.
 3. Při používání dřeva je nutno dusivku přikládacích dvířek přívodu sekundárního vzduchu v přikládacích dvířkách z části otevřít po celou dobu vývinu plynů a plamenů z čerstvě přiloženého paliva. Přikládací dvířka pootevřeme asi 2cm, vyčkáme asi 10 sekund než dojde k odtahu spalin do komína a poté můžeme dvířka otevřít celá.
 4. Při přechodu na noční tlumený provoz pročistit rošt, čerstvě přiložené palivo nechat dobře rozhořet a pak výkon kotle utlumit přiškrcením komínového tahu kouřovou klapkou v kouřovém nástavci a přivřením dusivky přikládacích dvířek přívodu sekundárního vzduchu. Stupeň otevření kouřové klapky a dusivky přikládacích dvířek je nutno odzkoušet, vždy je však nutné dbát, aby spaliny neunikaly do kotelny. Regulátor tahu v tomto případě vyvěsit (uzavřít dusivku úplně.
 5. Ranní obnovení provozu kotle provést otevřením kouřové klapky a dusivky přikládacích dvířek s prohrábnutím roštu po otevření popelníkových dvířek.
 6. Popelníková dvířka musí být během provozu kotle trvale uzavřena.
 7. Podle potřeby vyprázdnit popelník (nutno použít rukavice).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 1. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle je nepřípustné. Zásahy do konstrukce kotle, které by mohli ohrozit zdraví obsluhy, popřípadě spolubydlících, jsou nepřípustné.
 2. Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče zodpovědnou za jejich bezpečnost.
 3. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
 4. Dojde- li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynu do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
 5. K zatápění kotle je ZAKÁZÁNO používat hořlavých a těkavých kapalin.
 6. Během provozu je ZAKÁZÁNO přetápět kotel.
 7. Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
 8. Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti 1,5m od kotle hořlavé látky.
 9. Při provozu kotle nižší než 60° C může docházet k rosení kotlového tělesa, tzv. nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotlového tělesa, proto doporučujeme provozovat kotel při teplotě 60°C – 65° C a vyšší.
 10. V případě zareagování dvoucestného bezpečnostního zařízení (ventilu – přetopení kotle), kdy může dojít k samovolnému odpuštění vody z topného systému, je nutno NEPRODLENĚ INFORMOVAT SPRÁVCE OBJEKTU !!!

ÚDRŽBA KOTLE

 1. Popel z popelníku odstraňovat během provozu kotle i několikrát za den, dle druhu použitého paliva, protože zaplněný popelník brání správnému rozdělení spalovacího vzduchu pod palivem a způsobuje nerovnoměrné prohořívání na roštu. Všechny zbytky v topeništi odstraňujeme před každým novým zátopem a při ranním obnovení provozu kotle. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky a dbát osobní bezpečnosti.
 2. Pokud dojde při použití paliv s větším vývinem plynu k usazení dehtového nánosu na stěnách spalovacího prostoru, odstraníme jej škrabkou nebo vypálením pomocí suchého tvrdého dříví při uvedení kotle na maximální pracovní teplotu.

PALIVO VŠEOBECNĚ

 • topit pouze dřevem
 • pokud je dřevo mokré, je potřeba ho naštípat na menší kusy
 • docela dobře hoří šišky a různé větve popadané v okolí objektů