Pokyny k vytápění

1. Krbová vložka (Nový Švýcarák)

Dbejte pokynů správce při předávání základny. Provoz a obsluha vám bude vysvětlena na místě tak, aby vytápění bylo maximálně účinné.

2. Kotle SMART KLASIK DUO 18 kW (Starý i Nový Švýcarák)

 • Kotle jsou pro oba objekty na provoz a obsluhu stejné
 • Kotle běží v automatickém režimu s řídící jednotkou, t.zn. že teplá voda do ústředního topení je automaticky vpouštěna oběhovým čerpadlem při dosažení teploty vody při součaném nastavení +- 30° C.

JELIKOŽ JSOU KOTLE NOVÉ, NOVĚ TEDY I NA OBSLUHU, DBEJTE ŘÁDNĚ POKYNŮ SPRÁVCŮ

PALIVO – DŘEVO

Palivo je nutné skladovat v suchu. Doporučené rozměry dřevěných špalků – průměr max. 200mm, délka špalků 200mm – 250mm (pokud se v dřevníku nacházejí větší kusy špalků, je je třeba přizpůsobit – nařezat / nasekat) .

Pozn. správce:
Vlhkost dřeva se při celoročním vytíženém provozu těžko dodržuje, proto při roztápění je třeba dříví vybrat a nasekat na menší kusy tak, aby se dosáhlo co nejdříve provozní teploty kotle (min 55 st.C).

V KOTLI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO SPALOVAT JINÝ MATERÁL NEŽ JE DÁN VÝROBCEM, TZN. PŘÍPUSTNÉ JE POUZE DŘEVO, HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ. OSTATNÍ MATERIÁL JAKO JSOU ORGANICKÉ ODPADKY, PLASTY A PODOBNĚ, JE NEPŘÍPUSTNÉ.

ZÁTOP

 1. Opticky zkontrolovat množství vody v otopném systému na termo-manometru (0,4 – 1 bar – je umístěno na potrubí nad kotlem).
 2. Zkontrolovat, zda jsou otevřeny uzavírací armatury (ventily) mezi kotlem a otopným systémem (vždy souběžně s potrubím).
 3. Zkontrolovat, zda je vyčištěný rošt, popelník, kouřové kanály a stěny kotle.
 4. Vložit popelníkovými dvířky na vyčištěný rošt po celé hloubce kotle podpal a dříví.
 5. Zapálit podpal přes otevřená popelníková dvířka – po rozhoření uzavřít.
 6. Uzavřít popelníková dvířka a na displeji kotle spustit regulátor tahu vzduchu (ventilátor) – 2x za sebou zmáčknout na displeji dotykové tlačítko „OPCJE“ – rozběhne se ventilátor přívodu vzduchu !!! Na jiná tlačítka ovládání NESAHAT !!! na displeji se objeví nápis Provoz a rozběhne se ventilátor.
 • 7. Na rozhořelé dřevo naložit slabší vrstvu základního drobnějšího paliva.
 • 8. Po jeho dobrém rozhoření naložit další palivo až po spodní hranu přikládacích dvířek a palivo vyrovnat do rovnoměrné vrstvy po celé hloubce kotle – po dobu provozu průběžně přikládat.
 • 9. Pokud dojde k vyhasnutí kotle (pod 30 st.C), na ovládacím displeji se objeví upozornění „Vyhasnutí kotle“ a to vždy, když tato teplota spadne pod 30 st.C. Pokud jsou v topeništi ještě žhavé uhlíky, postačí krok bodu 6., tedy 2x za sebou zmáčknutí tlačítka „OPCJE“
 • 10. V případě úplného vyhasnutí kotle je třeba pro opětovné roztopení použít kroky 1. – 6.
 • 11. Pokud již nechcete topit, kotel samovolně vyhasne a přepne se do režimu spánku, tedy na displeji se objeví „Vyhasnutí kotle“, to je v pořádku, na nic NESAHEJTE !!!

UPOZORNĚNÍ
! ! !
Přívod a regulace vzduchu pro udržení nastavené teploty kotle a oběhu vody je v AUTOMATICKÉM REŽIMU, tzn. NIKDE SE NIC JIŽ NENASTAVUJE !

Na topném systému je osazeno oběhové čerpadlo pro nucený oběh vody topného systému a je automaticky nastaveno na provozní teplotu +30° C, kde při dosažení nastavené teploty je automaticky oběhové čerpadlo sepnuto.
Viz pokyn správce při předávání základny.

! ! ! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ ! ! !

 1. Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle je nepřípustné. Zásahy do konstrukce kotle, které by mohli ohrozit zdraví obsluhy, popřípadě spolubydlících, jsou nepřípustné.
 2. Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče zodpovědnou za jejich bezpečnost.
 3. Dojde- li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynu do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
 4. K zatápění kotle je ZAKÁZÁNO používat hořlavých a těkavých kapalin.
 5. Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
 6. Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti 1,5m od kotle hořlavé látky.
 7. Při provozu kotle nižší než 55° C může docházet k rosení kotlového tělesa, tzv. nízkoteplotní korozi, která zkracuje životnost kotlového tělesa, proto doporučujeme provozovat kotel při teplotě 60°C – 65°C .
 8. V případě zareagování čtyřcestného bezpečnostního zařízení (ventilu – přetopení kotle), kdy může dojít k samovolnému odpuštění vody z topného systému, je nutno NEPRODLENĚ INFORMOVAT SPRÁVCE OBJEKTU !!! NA NIC NESAHAT / NEMANIPULOVAT S OVLADAČI KOTLE !!!

ÚDRŽBA KOTLE

 1. Popel z popelníku doporučujeme PRŮBĚŽNĚ odstraňovat během provozu kotle i několikrát za den, dle druhu použitého paliva, protože zaplněný popelník brání správnému rozdělení spalovacího vzduchu pod palivem a způsobuje nerovnoměrné prohořívání na roštu. Všechny zbytky v topeništi odstraňujeme před každým novým zátopem a při ranním obnovení provozu kotle. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Při práci je nutno používat ochranné pomůcky a dbát osobní bezpečnosti.
 2. Pokud dojde při použití paliv s větším vývinem plynu k usazení dehtového nánosu na stěnách spalovacího prostoru, odstraníme jej škrabkou nebo vypálením pomocí suchého tvrdého dříví při uvedení kotle na maximální pracovní teplotu.

PALIVO VŠEOBECNĚ

 • topit pouze dřevem
 • pokud je dřevo mokré, je potřeba ho naštípat na menší kusy
 • docela dobře hoří šišky a různé větve popadané v okolí objektů