Provozní řád

Všeobecné pokyny k ubytování

 • Objednatel základny tj. osoba, která provedla rezervaci, je i zároveň „garantem“ celého pobytu. V minimálním týdenním předstihu upřesní správcům čas příjezdu na základnu. Tato osoba je zodpovědná za celý průběh pobytu a komunikaci se správci.
 • Pro všechny uživatele (uživateli jsou i návštěvy a další osoby vstupující do objektu) je závazné řídit se platným provozním řádem Švýcarské chaty!
 • Do objektů je zákaz brát domácí mazlíčky (pes, kočka …) !
 • Objekt základny je určen především pro organizace zabývající se činností s dětmi!
 • Případy možnosti pronájmu za účelem oslav a podobných akcí, je nezbytné vždy předem, před provedením a odesláním vlastní rezervace kontaktovat správce objektu telefonicky či emailem a dohodnout podmínky !!! Na Silvestra se základna nepronajímá.
 • Jednodenní pobyty (hlavně víkendové) jsou neakceptovatelné a nerentabilní, z tohoto důvodu nebudou odsouhlaseny.
 • K základně je pouze přístup od parkoviště do Terčina údolí. Možnost parkování automobilů je na vyhrazených veřejných parkovacích plochách. Přístup pro automobily k základně je v tuto chvíli NEMOŽNÝ (dovoz zásob potravin pro kuchyň a pod.) je pouze po dohodě se správcem objektu loukou „KOPCEM“ a to pouze za příznivého počasí (louka ve vlastnictví CHKO Blanský Les – NPP Tereziino Údolí).
 • Rezervační formulář (kalendář) je uspořádán po „půl dnech“, t.zn. že začátek pobytu je buďto půlden, nebo celý den. Totéž platí při odjezdu. V případě zvolení půl dne platí příjezd na základnu nejdříve po 14:00 hodině, následný odjezd – předání základny vždy do 12:00 hodin.
 • Odesláním rezervace přijde automatická odpověď ze serveru s upozorněním, že vás bude kontaktovat správce objektu. Pokud se správce neozve do 10ti dní od odeslání rezervace, kontaktujte ho na uvedených číslech či mailu.
 • Automatická odpověď serveru NEZNAMENÁ potvrzení rezervace !!! Vyčkejte odpovědi správce základny, poté je možné rezervaci považovat za dokončenou !!!
 • Vstup do budovy – před vstupem do objektu si pečlivě očistěte obuv. V předsíni se přezujte; v objektu je povinnost se přezouvat a průběžně po celou dobu pobytu udržovat pořádek nejen v objektu, ale i jeho okolí.
 • V celém objektu platí přísný zákaz kouření !!!
 • V celém objektu je zákaz užívání žvýkaček !!!
 • Stravování – je možné v určených prostorách – jídelna. Je zakázáno nosit jídlo do patra. V prostoru kuchyně nesmí být ponechány zbytky jídla, neoznačené potraviny a musí být dodrženy hygienické a HACCP (systém kritických bodů a záruka zdravotní bezpečnosti potravin).
 • V celém objektu (uvnitř) na omítkách (stěnách) a dřevěných konstrukcí, dveřích, ale i na vnější (venkovní) fasádě objektu a pod-půrných konstrukcích platí přísný zákaz cokoliv upevňovat formou lepení (izolepa, papírová páska, lepidlo, gumové žvýkačky apod.), přibíjení hřebíky či použitím napínáčků.
  Dochází tak k nenávratnému poškození těchto prvků (umastění výmalby, odlupování omítky a výmalby, díry v dřevěných prvcích apod).
 • Z objektů je PŘÍSNÝ zákaz vynášet či přemisťovat ven před objekt či k ohništi lavice a stoly včetně inventáře (lednice, botníky a pod.). Totéž platí pro přemisťování kuchyňských potřeb (nádobí) mezi jednotlivými objekty! Obdobně to platí i pro přesun inventáře (vybavení) mezi jednotlivými místnostmi v objektu.
 • Každý z účastníků si zajistí (přiveze) vlastní prostěradlo na matrace.
 • Udržování pořádku – účastníci pobytu jsou povinni v prostorách objektu ale i v okolí objektu udržovat pořádek, a to ve všech prostorech. Úklidové a mycí prostředky, tak jako základní hygienické potřeby (toaletní papír apod.) a dále pytle na komunální odpad si zajišťuje každý na vlastní náklady, před příjezdem je s tím třeba počítat.
 • Sociální zázemí (WC, sprchy, umyvadla + dřezy v kuchyni), obecně:
  Záchodová mísa, umyvadlo, kuchyňské dřezy nejsou odpadkový koš. Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
  Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu potkanů. Zbytky způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je snad každému zcela zřejmé. Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokážou tak zcela zanést odpadní potrubí, revizní šachty a jímky na vyvážení. Následná nefunkčnost jímací stanice (jímky) může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí či způsobit přetečení záchodové mísy.
 • Na topení používejte jen dřevo z dřevníku nebo dřevo ležící v okolí základny (suché větve). Je zakázáno cokoliv kácet !!! (dále viz provozní manuál ke kotli). Na Novém Švýcaráku v krbové vložce používejte výhradně jen dříví, nevhazujte odpadky, plasty či jiné materiály (dochází k zanášení spalovacích komor a k zčernání prosklených přikládacích dvířek). Ovládáním krbu se řiďte vždy pokyny správce základny.
 • V celém objektu je přísný zákaz používání otevřeného ohně, viz provozní řád Švýcarské chaty. Otevřený oheň můžete rozdělávat jen na ohništi pod chatou Starého Švýcaráku a je nutné ho řádně zabezpečit po celou dobu a bezprostředně po jeho uhašení.

Při příjezdu

 • Předejte správcům vyplněnou knihu ubytovaných.
 • Dbejte řádně pokynů správce při předávání objektu základny.
 • Zkontrolujte celkový stav objektu a v případě zjištění závad či nedostatků, tyto závady neprodleně nahlaste správci ještě v době předávání, před jeho odjezdem či nejpozději do 1 hodiny formou telefonátu či SMS zprávy.
 • Povlečte matrace vlastními prostěradly. Je nezbytné s tím počítat předem.
 • Po dobu pobytu dbejte zásad provozního řádu a dodržujte ho.

V době pobytu

 • V celém objektu a jeho okolí udržujte průběžně v době pobytu pořádek a čistotu, ulehčíte si tak závěrečný úklid.
 • Organické a komunální zbytky. Komunální odpad likvidujte ve vlastním režimu, nenechávejte se na základně! Odpad se taktéž neukládá do sběrných košů v Terčině údolí či přilehlém parkovišti!!! K dispozici je bezplatný sběrný dvůr Města Nových Hradů ve směru Nové Hrady – Veveří autokemp (Jižní město, vpravo za městskými garážemi) a to v letním období vždy středa a neděle 14:00 – 17:00 hod., v zimním období pak středa a neděle 13:00 – 16:00 hod.
 • V průběhu pobytu může dojít k situaci, že dojde náplň propan butanové nádoby pro kuchyňský plynový sporák. V tomto případě je pro potřebu záložní nádoba v každém objektu. Pokud je i ta prázdná, dá se náhradní náplň pořídit na čerpací stanici (Benzině) v Nových Hradech výměnou za prázdnou nádobu či přímo v Nových Hradech na adrese Polní čp 367.
 • Případné poruchy neprodleně hlaste správci objektu na uvedené telefonické kontakty.
  Náhrada vzniklé škody – návštěvníci hradí škody na zařízení a objektu, pokud byly způsobeny v době jejich pobytu!
 • Ochrana majetku – je povinností při krátkodobém opuštění objektu uzavřít všechna okna, uzamknout všechny vchody do objektu.

Před odjezdem

Řiďte se pokyny provozního řádu a dodržujte následující:

Před předáním objektu základny zpět správci, je nutno ji řádně uklidit (základní potřebné úklidové vybavení jako košťata, mopy apod., jsou v jednotlivých objektech, úklidové prostředky si zajišťuje každý sám na vlastní náklady) a provést další úkony, zejména:

 • vytáhnout ze zásuvky spotřebiče – rychlovarnou konvici, otřít ji a vylít z ní vodu
 • vytáhnout ze zásuvky mikrovlnou troubu a řádně ji vytřít,
 • vypnout lednici a mrazák ze zásuvky, nechat je rozmrznout a umýt octovou vodou a to včetně gumového těsnění. Po té je vytřít do sucha a nechat otevřené,
 • umýt, utřít a uklidit nádobí do polic, police před tím vytřít (nádobí nesmí do polic vlhké, tvoří se pak plísně),
 • umýt sporák/vařič, linku, kuchyňské obklady, police, dřez, vytřít odpadkové koše, stoly, lavice a vše utřít do sucha,
 • vymést popel v kamnech/krbu (v případě, že je popel ještě žhavý, v kamnech/krbu ponechat !!!) a připravit dříví na podpal; Studený popel lze rozptýlit na hranu svahu za objektem Nového Švýcaráku,
 • doplnit spotřebované dříví – Starý Švýcarák: doplnit spotřebované dříví do kotelny takové velikosti, aby se nemuselo zbytečně štípat uvnitř objektu – dříví se doplňuje z dřevníku Nového Švýcaráku; Nový Švýcarák: doplnit spotřebované dříví pod krb. V obou objektech připravit třísky a drobnější kusy na podpal,
 • vyvézt odpad do kontejneru – tříděný odpad viz nádoby na tříděný odpad u bývalého Pivovaru v Údolí, směsný odpad odvést sebou (pokud nebude možné si odpad odvést sebou – cesta autobusem či vlakem, likvidace vždy po dohodě se správcem, v žádném případě odpadky neukládat do košů po Terčině údolí !!!,
 • umýt záchody, sprchu a umyvadla včetně obkladů, vytřít (u Nového Švýcaráku v koupelně pod umyvadlem vybrat zbytky z odtokové mřížky!),
 • zkontrolovat, že jsou dobře dovřené všechny kohoutky vodovodních baterií a nikde neteče či nekape voda či neprotéká záchod,
 • v horním patře projít matrace i postele pod matracemi, nejprve zamést podlahu a poté vytřít podlahu včetně schodiště:
  • Starý Švýcarák (nadzvednout matrace, vybrat papírky, kapesníčky apod.)
  • Nový Švýcarák (soustředit matrace na jedno místo, zamést, vytřít)
 • zkontrolovat, že v objektu nezůstalo žádné jídlo/potraviny (nenechávat v kuchyňkách zbytky), projít skříň na potraviny, vytřít ji, projít trouby tak, aby v nich nezůstaly zbytky jídla,
 • zkontrolovat, že jsou dostatečně zavřená všechna okna, okenice a dveře
 • zamést a vytřít dolní patro, včetně chodby a to i pod schodišti!; u Nového Švýcaráku v chodbě vytřít botník a utřít lavice
 • vypnout plyn (uzávěr propan – butanové láhve nejlépe uzavírat po každém vaření či při výpravě mimo objekt)
 • mokré hadry z vytírání (mop apod.) řádně vyždímat a nechat rozprostřené na kýblu v chodbě za vchodovými dveřmi
 • zkontrolovat, zda je všude řádně zhasnuto
 • uklidit – zamést v dřevníku na Novém Švýcaráku,
 • uklidit v okolí objektu (posbírat papírky, pet lahve apod.)
 • při odjezdu objekt předat řádně uklizený správci

Součástí úklidu jsou i venkovní prostory v okolí objektů, lese apod. a je nezbytně nutné odstranit všechny vámi používané předměty (kameny, klacky, barevné fáborky apod.).

S ohledem na samoobslužný režim objektu základny je úklid povinný pro každého návštěvníka či skupinu. Za úklid je vždy plně zodpovědná každá dospělá osoba, která provedla rezervaci či vedoucí. Neprovedení řádného úklidu nebo provedení v nedostatečné kvalitě může vést k tomu, že správce či jím pověřená osoba nechá objekt opakovaně uklidit, a to může být následně příčinou odmítnutí Vaší příští rezervace.

DOPORUČENÍ:
PŘI ZÁVĚREČNÉM ÚKLIDU JE NUTNO POČÍTAT MINIMÁLNĚ S DVOUHODINOVOU REZERVOU

Krizové situace

 • Vznik požáru – v akutním prvotním nevyhnutelném případě použít přenosné hasicí přístroje, jsou umístěny v chodbě vedle vstupních dveří v kotelně a na každém patře objektu. Pokud situaci nezvládáte, volat neprodleně linku 150 a vyrozumět správce základny.
 • Lékařské ošetření poskytuje ve všední dny zdravotnické středisko Nové Hrady (dětský lékař, lékař pro dospělé), nebo pohotovost Trhové Sviny, nejbližší nemocnice je v Českých Budějovicích.
 • Poruchy elektřiny (pokud nelze vyřešit nahozením hlavního jističe) – společnost E.ON / E.gd – linka 800 225 577 a nahlásit popřípadě číslo trafostanice ve tvaru TS 20005335 Údolí Švýcarák.
 • Vodárna (podzemní stavba na okraji loutky pod základnou) běží v automatickém provozu, je zakázáno v ní na cokoliv sahat (možná příčina poruchy – spadlý jistič ovládání vodárny – Starý Švýcarák), pokud neteče voda, je třeba zkontrolovat jističe v rozvaděči u vodárny a v případě neúspěchu zavolat správci základny.